Ngẫu nhiên số 34

Bắt đầu khi trong tay đã có em
Hay đã hết mùa xuân trên lá biếc?

Câu hỏi ngẫu nhiên số 34
Bắt đầu hay đã hết?

Đất vẫn tròn và xoay nghiêng
Biển dồn dấu hỏi sóng trên mặt

Trong lòng biển muôn loài tranh đấu
Vì sinh tồn và tự do

Lòng người không có thước nào đo
Khoan vào nhau những hả hê và bực dọc

Bộ não tìm cách bay lên
Trên đôi tay không cánh

Chân mệt nhoài cào đất
Mới vẽ nên con đường

Ngã rẽ sinh ra nỗi phân vân
Đường nào tới hạnh phúc?

Hạnh phúc ở đâu đó trên đường
Và không có gì ngẫu nhiên hết

23/1/2015
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: