Đối thoại với gần 500 câu hỏi của sinh viên

image

Trả lời gần 500 câu hỏi của sinh viên từ các cuộc họp lớp và trực tiếp tại hội trường.
Từ chuyện vận hành chương trình đào tạo cho tới chuyện … diệt chuột.
Sinh viên đang là trung tâm nhưng trung tâm là như thế nào thì không phải ai cũng nhận thức đúng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: