Với trò (Thơ Cao La Tứ Hải)

wp-image-970173243jpg.jpeg

Ngày xưa rất đỗi vô tình
Một hôm thầy ghét giật mình biết đâu
Biết đâu đường rẽ qua mau
Khúc kha khúc khuỷu biết đâu tại mình
Ngày xưa nếu chẳng vô tình
Thầy yêu thầy quý thì mình biết đâu

Hôm nay trở lại “gõ đầu”
Trò vô tình thế ta đâu thể nào
Đâu thể đổ đất xuống ao
Đâu thể ghét đâu thể nào dìm nhau
Biết đâu đường rẽ qua mau
Một hôm trò biết biết đâu chẳng buồn

10/7/2016
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: