Tỷ lệ ứng viên đạt GS và PGS ở cấp cơ sở năm 2016

tỷ lệ cơ sở đạt 2016

Số lượng cơ sở và số lượng ứng viên dựa theo các tỷ lệ đạt khác nhau năm 2016

Từ ngày 26/5 đến ngày 10/7/2016, các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) đã thực hiện việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. Có 67 trên 107 HĐCDGSCS xét đạt với tỷ lệ 100%. Tổng số ứng viên từ các cơ sở này là 439. Có 30 trên 107 HĐCDGSCS xét đạt với tỷ lệ từ 75-99%, trong khi có 10 cơ sở có tỷ lệ đạt <75%.

10 cơ sở nhóm 3 này bao gồm Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (1/2, 50%), Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện HLKH&CNVN Hội đồng II: Ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông (1/2, 50%), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2/4, 50%), Học viện Quản lý Giáo dục (1/2, 50%), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (13/24, 54%), Trường Đại học Nha Trang (5/9 ứng viên, 56%), Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM (5/8, 63%), Trường Đại học Luật Hà Nội (8/12, 67%), Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh (2/3, 67%) và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (23/32, 72%).

Tổng số có 835 ứng viên GS và PGS đạt trong số 931 ứng viên đăng ký năm 2016 (so với 681 ứng viên đăng ký năm 2015).

số lượng đạt theo ngành 2016

Số lượng ứng viên PGS và GS vượt qua cấp cơ sở tính theo ngành/liên ngành năm 2016

Nếu xét theo ngành/liên ngành, trong số 835 ứng viên vượt qua cấp cơ sở thì 2 ngành có đông ứng viên nhất là ngành Y học (114 PGS, 11 GS) và Kinh tế học (99PGS, 6 GS). Hai ngành có số ứng viên đạt ít nhất là Luyện kim (3 PGS, 1 GS) và Cơ học (5PGS, 3 GS).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: