Chuyện ở cầu Cần Thơ

Lê lết bến phà người ăn xin nhao nhác
Sông Hậu lên đèn đêm đen man mác

Cầu chưa kịp nối bờ vui
Sông đón năm mươi lăm oan hồn rơi

Những dây văng bắc nhịp dòng đời
Nước lên nước xuống nước chơi vơi

Không có việc gì làm được cho người
Anh nhảy cầu cho hết thảnh thơi

Tiếng to tiếng nhỏ với tình yêu
Chị xuống lòng sâu cho tiếng vọng lên sầu

Có người qua hai lần nhảy cầu
Sao chưa thoát kiếp phù du sông nước?

Sông Hậu có tội tình gì?
Nước biển vào mặn chát lòng nhau

Cây lúa có tội tình chi?
Gạo trắng nước trong vần vũ chân cầu

Quê hương có tội tình gì?
Mấy tầng cầu địa ngục nghẹn chân đi

3/9/2016
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: