Mùa mơ

Mùa mơ
lá liệng nghiêng hồ
anh với …
vời vợi bờ em xa …

Mùa mơ
trăng lung loang gió
lơi rơi ơi … giếng mộng
thăm thẳm vỗ về tiếng ếch uôm nhau

Mùa mơ tơ biếc tiệc màu
Thở da diết thở động nhau vô vàn


11/2008

Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: