Tuyển nghiên cứu sinh thực hiện đề tài

Nhóm nghiên cứu MiHaaht, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang, cần tuyển 01 nghiên cứu sinh để thực hiện đề tài sau:

Tên đề tài: Đa dạng sinh học và hoạt tính sinh enzyme ngoại bào của vi nấm biển ở vùng ven biển Khánh Hòa

Mục tiêu đề tài:

– Đánh giá đa dạng sinh học nấm phù du ở vùng ven biển Khánh Hòa nhờ sử dụng cách tiếp cận phụ thuộc nuôi cấy (phương pháp vi sinh) và độc lập nuôi cấy (phương pháp sinh học phân tử).

– Khảo sát hoạt tính sinh enzyme ngoại bào (protease, amylase, phytase) của các chủng nấm phân lập nhằm đánh giá vài trò tích cực của chúng trong các chu trình sinh địa hóa của các hệ sinh thái ven biển khác nhau và định hướng ứng dụng tiềm năng trong sản xuất công nghiệp.

 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

Đây là nghiên cứu đầu tiên về đa dạng sinh học của nấm biển từ các hệ sinh thái ven biển ở Việt Nam bằng cách tiếp cận độc lập nuôi cấy. Từ những thông tin này có thể dẫn đến hiểu biết sâu hơn về phân bố và hệ thống phân loại của nấm biển trong khu vực này. Việc khảo sát khả năng sản sinh các enzyme ngoại bào khác nhau như protease, amylase và phytase của các chủng nấm phân lập được còn giúp cung cấp dữ liệu khoa học về vai trò tích cực của chúng trong các chu trình sinh thái ở các hệ sinh thái ven biển. Các kết quả của đề tài là tiền đề để phát triển các hoạt chất sinh học mới (enzyme, protein đơn bào) ứng dụng trong công nghiệp.

Kinh phí thực hiện đề tài: Từ kinh phí đề tài cấp Nhà nước mã số 106-NN.02-2016.70 do Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ.

Thời gian thực hiện đề tài: 36 tháng (1/2017-12/2019)

Điều kiện cần tuyển:

  • Là nghiên cứu sinh đã trúng tuyển một chuyên ngành phù hợp với đề tài; hoặc
  • Là cử nhân, thạc sỹ có đủ điều kiện và mong muốn dự tuyển nghiên cứu sinh trong năm 2017 (Trường Đại học Nha Trang dự kiến tuyển sinh tiến sỹ ngành Công nghệ sinh học vào năm 2017)

Liên lạc: duynv@ntu.edu.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: