Sóng cứ vỗ và con thuyền cứ đi – Thơ Cao La Tứ Hải

Sóng cứ vỗ và con thuyền cứ đi
Có bến đỗ là tương lai có chỗ
Hàng dừa cong bờ cát cong đâu dễ
Thuyền cô đơn dù sóng vỗ về

Bến chài cửa sông sóng cong như thể
Chẳng biết thưa đông không kể bi hài
Biển không cá sao vẫn tanh là thế
Cá lên thuyền sao mắt chẳng nguôi ngoai

Sóng cứ vỗ và con thuyền đi mãi
Một đảo xanh có nắng và người

Nha Trang, 27/3/2020
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: