Bài giảng và học liệu

(Tất cả các tài liệu trong trang web này chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục!)

Trình độ đại học

1.Sinh học phân tử

Đề cương chi tiết học phần

2.Vi sinh môi trường

Đề cương chi tiết học phần

3. Công nghệ probiotic

Đề cương chi tiết học phần

4. Nhập môn Công nghệ sinh học

Đề cương chi tiết học phần

Học liệu:

Nhập môn Công nghệ sinh học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học

5. Công nghệ sinh học biển

Đề cương chi tiết học phần

Học liệu:

Marine Biotechnology I

Marine Biotechnology II

Trình độ sau đại học

1. Sinh học phân tử tế bào (thạc sỹ)

Học liệu:

The Biology of Cancer

2. Công nghệ vi sinh hiện đại

Đề cương chi tiết học phần

Học liệu: