MiHaaht Group

Mihaaht logo

This page introduces and shares the activities of our research group (Microbiology for Human and Aquatic Animal Health Thriving (MiHaaht /My heart/) in the Institute of Biotechnology and Environment at Nha Trang University, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam.

Trang này giới thiệu và chia sẻ hoạt động của Nhóm Nghiên cứu Vi sinh vật học vì sức khỏe con người và động vật thủy sản  (Microbiology for Human and Aquatic Animal Health Thriving (MiHaaht /My heart/), Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang.

CV * Research * Publication * Teaching * Group members * Links * Activity

Comments are closed.