Trang web của Nhóm Nghiên cứu Vi sinh vật học vì sức khỏe con người và động vật thủy sản  (MiHaaht), Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang cung cấp thông tin và thảo luận về khoa họcgiáo dục, nhất là về chuyên ngành Vi sinh vật học và Công nghệ Probiotics.

Links: https://duypost.com/en/research/